Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Informace

Nejprodávanější produkty

Všeobecné obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nejenkoreni.cz

Podnikatel Silvie Divišová Václavková IČ 88863077

Provozovatel a prodávající:

Silvie Divišová Václavková, Pionýrská 535, 672 01 Moravský Krumlov

IČ 88863077

DIČ CZ7553064772

Úvodní ustanovení

1.1. Obsah Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) Silvie Divišové Václavkové (dále jen prodávající) je upraven dle ustanovené §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., Nový občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícím realizován prostřednictvím webové stránky a jeho rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto níže uvedené „VOP“ se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě lze uzavřít mezi prodávajícím a kupujícím a mají přednost před ustanoveními „VOP“.

1.4. Ustanovení „VOP“ jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo znění „VOP“ při aktualizaci měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění „VOP“.

1.6. Kupující vyplněním a autorizováním údajů v objednávce objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP a se Zásadami ochrany osobních údajů seznámil, a že s nimi v tomto znění souhlasí. Na tyto VOP a Zásady ochrany osobních údajů je kupující před odesláním objednávky zvlášť upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Prezentace internetového obchodu uvádí informaci o zboží včetně jeho ceny s DPH. Ceny zboží jsou uvedeny jako smluvní a konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu zobrazení na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není jakkoliv omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. Výše uvedené ustanovení tohoto odstavce však neumožňuje doručování zboží i mimo České republiky, cena poté bude stanovena individuálně. 

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

2.5. Objednané zboží kupující zřetelně označí. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“). Kupující objedná zboží jeho označením a přidáním do košíku a následným zvolením způsobu dopravy, platby a vyplněním potřebných údajů.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.7. V případě, že je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytován kupujícímu rovněž zboží zdarma (dárek), je poskytováno na základě darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny zboží, budou mu tyto finanční prostředky převedeny zpět na bankovní účet, ze kterého přišly, nebo na adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.9. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady dopravy) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně e-mail či telefonicky).

2.11. Nezbytnou součástí objednávky je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s „VOP“ prodávajícího. Současně také stvrzuje, že byl prodávajícím informován o všech náležitostech ve smyslu § 1811 odst. 1 zákona č. 89/2012.

2.12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. N8klady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uživatelský účet

3.1. Na základě objednávky kupujícího s poskytnutím základních informací o osobě kupujícího a žádaného zboží, vyplněného prostřednictvím přichystaného objednávkového formuláře, prodávající vyhotoví kupní smlouvu. Tyto operace, již budou probíhat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Zejména je kladen důraz na adresu pro doručování zboží.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Uživatel těchto webových stránek prohlašuje, že je seznámen a souhlasí s tím, že přístup a úplné užívání těchto webových stránek a jejich obsahu provádí na vlastní riziko. Všechny položky těchto webových stránek jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být bez předchozího, výslovného písemného souhlasu zcela nebo částečně používány, stahovány, změněny, nebo přeposílány nebo jakýmkoliv jiným způsobem použity. V internetové oblasti stahování (download) mohou být tyto použity pouze pro soukromé účely.

Cena zboží a platební podmínky

4.1. Prodávající akceptuje následující způsoby platby kupní ceny zboží:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Voňavý krámek nejen s kořením,

Náměstí TGM 40, Moravský Krumlov 672 01 (tento způsob platby je bez doplatku)

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (cena za dobírku dle zvoleného způsobu dopravy)

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, č.ú.: 207600951/0600, MONETA Money Bank, a.s. BB Centrum, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 Michle (dále jen „účet prodávajícího“, tento způsob platby je bez poplatku)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dopravou.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. Pro platbu bezhotovostní je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Následně po obdržení platby dojde neprodleně k odeslání zboží na adresu kupujícího. V souvislosti s tímto bodem se neužije ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není prodávajícím stanoveno jinak.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad-fakturu. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího.

Přeprava a dodání zboží

5.1. Aktuální ceník a způsoby dopravy zde

5.2. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu-podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu-spotřebiteli odevzdá prodávající zboží až v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a výrobních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 dnů. O tom, že prodávající předal zboží zvolenému přepravci je zákazník informován e-mailem či jiným způsobem.

5.5. Prodávající se zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 pracovních dní od připsání kupní ceny na jeho bankovní účet v případě volby platby bezhotovostním převodem. Délka doručení zboží je závislá na kupujícím zvoleném způsobu dopravy.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tuto okolnost je pak kupující povinen okamžitě sdělit prodávajícímu a to prostřednictvím elektronické adresy.

5.7. Prodávající připouští i individuální možnosti přepravy, to však za předpokladu předchozí písemné dohody s kupujícím.

Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takovéto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující souhlasí s tím, že pro případ odstoupení od kupní smlouvy mimo ustanovení dle §1837 zákona č. 89/2012, není možné odstoupit v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a tedy z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. právo, od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží. Ve výše uvedené lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od kupní smlouvy na předem připraveném formuláři a to buď elektronicky na adresu eshop@nejenkoreni.cz, nebo jinak doručit na adresu Voňavý krámek nejen s kořením, nám. TGM 40, 672 01 Moravský Krumlov.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. „VOP“ se kupní smlouva od začátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. „VOP“ vrátí prodávající peněžní prostředky v plné výši ceny zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to buď na účet kupujícího nebo prostřednictvím Poštovního doručovatele, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí na adresu sídla (provozovny).

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo prostřednictvím Poštovního doručovatele.

7.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, kdy kupující uvede nesprávné údaje o adrese pro doručování objednaného zboží.

Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracování osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. X 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/customers/odr/.

9.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.7. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace, a to prostřednictvím elektronické adresy eshop@nejenkoreni.cz

Závěrečné ustanovení

10.1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícího na třetí osobu. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím vůči svému závazku zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle smlouvy, která se řídí těmito Podmínkami.

10.2. Je-li některé ustanovení „VOP“ neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přípustná.

10.4. Kupní smlouva je uzavřená v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

10.5. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce nebo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2019.